Sjöledning i Väsbyviken

Mälarenergi utökar kapaciteten i sitt VA-nät och har beslutat att förlägga en ny sjöledning mellan Tumbo och Österby i Väsbyviken. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har utfört samtliga arbeten i sjö. Den nya sjöledningen är en 3 km lång Ø250 ledning som har belastats till 120%. Sjöledningar sänks traditionellt genom vattenfyllning. Detta är emellertid inte […]

Vattenarbete vid Tottnäsbron

Siltgardiner Tottnäsbron

Tottnäsbron som är den enda landförbindelsen till Oxnö har nått sin tekniska livslängd. Ett omfattande renoverings- och uppgraderingsarbete har påbörjats och kommer att utföras under hösten 2021 och våren 2022. Beställare är Trafikverket och huvudentreprenör är Bro Underhåll & Service AB. Under entreprenadens utförande har en pontonbro lagts ut parallellt med Tottnäsbron för att hålla […]

Byte av skyddsgaller på Västanfors kraftstation

SEA Marine har på uppdrag av Västansfors krafstation assisterat vid byte av skyddsgaller. Totalt 11 gallersektioner har skiftats. De gamla gallersektionerna kontrollerades och lyftes därefter upp med kranbil. Nya gallersektioner sänktes ned och positionerades av dykare. Efter avslutad lyftoperation och installation inspekterades anslutning mellan skyddsgaller och betongklack.                   […]

UV-svetsning på Arlanda flygplats

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att reparera en havarerad lucka på en av Arlanda flygplats dagvattentunnlar. De gamla gångjärnen kapades ut, nya gångjärn svetsades på och luckan återmonterades. Vi tackar Swedavia för visat förtroende och ett gott samarbete.                            

Inkoppling av vatten och avlopp i Lonnen

I Vibäck intill Lonnen som ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde i Värmland satsas det stort på nybyggnation. Flera nya fastigheter är under uppbyggnad. De kommunala huvudledningarna ligger i sjön och därför ansluter de flesta av de nya fastigheterna direkt till huvudledningarna i sjön. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att göra en sådan […]

Reparationsarbete Dammbyggnad Hängbrunnen

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB har anförtrotts uppdraget att utföra ett antal reparationsarbeten på Hängbrunnens Dammbyggnad. Uppdraget har tilldelats efter offentlig upphandling åt beställaren Ronneby Miljö & Teknik AB. Reparationsarbetena ska utföras under 2021 och omfattar: Byte av ramverk och luckor Förbereda för hydrauldrift av luckor Undersökning och kärnborrning av betongkonstruktion över och under […]

Svetsning av PE-rör i Degerfors

För att säkerställa en långsiktig försörjning av dricksvatten med god kvalitet har Degerfors kommun investerat i ett nytt vattenverk. Det nya verket ska ersätta befintligt vattenverk och har en högre kapacitet med ett mindre miljöavtryck. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB har fått i uppdrag att stumsvetsa de in- och utgående ledningarna till det nya […]

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB skriver avtal med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB har tilldelats kontrakt på projekt ”Sjöledningar Sundbo – Ängelsberg” för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Projektet beräknas starta under vintern 2020/2021 och ska vara färdigställt till hösten 2021. Projektet avser förläggning av 14 km ledning i sjöarna Åmänningen och Lilla Aspen med landanslutningar. Vi tackar NVK för visat förtroende och ser […]

Sjöförlagda ledningar i Karlskoga

Karlskoga i Örebro län satsar aktivt på sitt VA-nät. Kommunen genomför kontinuerligt underhålls- och reparationsarbete jämte en expansion av distributionsnätet för att möta samhällets behov. Kommunen har ett stort sjöförlagt VA-nät sen tidigare och har anlitat SEA-Marine för flera åtgärder: Inspektion, inmätning och statusundersökning på ett antal ledningar Efterbelastning av sjöförlagt tryckavlopp Klamring av sjöförlagt […]

Efterbelastning av sjöledning i Selbu

SEA Marine har på uppdrag av Selbu Kommune utfört en efterbelastning på en av kommunens sjöledningar i Selbusjøen. Ledningen passerar ett grunt område där man haft problem med att ledningen periodvis flyter upp. Problemet har nu åtgärdats med efterbelastning med betongvikter. Ledningen har dessutom spolats ned i det grunda området, där ledningen har legat blottlagd […]